12 Jun, 2024

Formalni delodajalec odgovarja za škodo, ki jo je napoteni delavec utrpel pri delu v tujini

Deli
Link
Link

Ustavno sodišče je v zadevi opr. št. Up-1514/22 z dne 18. 4. 2024 sprejelo pomembno odločitev na področju delovnega prava, saj je presojalo odškodninsko odgovornost formalnega delodajalca, ki je delavca, skladno s pogodbo o zaposlitvi, napotil na delo v tujino. V zvezi z navedenim vprašanjem je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da se formalni delodajalec v takšnem primeru ne more razbremeniti odškodninske odgovornosti z utemeljitvijo, da le-ta ni bil prisoten na delovišču, ni nadziral dela na gradbišču in tudi sicer ni imel neposrednega nadzora nad delom delavca.

Ta sodba bo imela pomemben vpliv na reševanje sporov med delavci in delodajalci v primerih nesreč pri delu v tujini. Delavci bodo imeli zdaj lažji dostop do pravic. Za dodatne informacije in pravno svetovanje v zvezi z odškodninsko odgovornostjo delodajalca ter drugimi vprašanji s področja delovnopravne zakonodaje se lahko obrnete na Odvetniško pisarno Križanec & Partnerji iz Ljubljane.

Napotitev na delo v tujino

Napotitev delavca na delo v tujino na podlagi 208. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pomeni, da delodajalec začasno napoti delavca na delo izven Slovenije, če je tako dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi. Delavec ima pravico odkloniti napotitev na delo v tujino, če za to obstajajo upravičeni razlogi, kot so nosečnost, varstvo otroka do določene starosti, invalidnost, zdravstveni razlogi ali drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo.

Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, je potrebno v primeru napotitve skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, ki lahko traja za čas dokončanja projekta ali dela v tujini. Po prenehanju dela v tujini mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo. Pogodba o zaposlitvi za delo v tujini mora vsebovati določila o trajanju dela v tujini, praznikih, minimalnem letnem dopustu, plačilu za delo, dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini, drugih prejemkih in pogojih vrnitve v Slovenijo.

Odškodninska odgovornost delodajalca za nesrečo pri delu v tujini

Odločitev nižjih sodišč

V obravnavani zadevi je sodišče prve stopnje v četrtem sojenju zavrnilo zahtevek delavca, ki je bil napoten na delo v Turčijo, in sicer za plačilo odškodnine za nesrečo pri delu in sklenilo, da mora delavec formalnemu delodajalcu povrniti stroške postopka, saj formalni delodajalec ni organiziral dela na gradbišču v tujini. Sodišče druge stopnje je pritožbi delavca delno ugodilo in znižalo prisojene stroške postopka, v preostalem delu pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog za dopustitev revizije.

Pravica do varnega in zdravega delovnega okolja

Ustavno sodišče je obravnavalo stališče nižjih sodišč predvsem v okviru pravice do varstva dela iz 66. člena Ustave, ki državo zavezuje k zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja. Zakonodajalec je to obveznost izpolnil z 43. členom ZDR-1 in jo podrobneje konkretiziral z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Skladno z navedeno zakonodajo je zagotavljanje varnega delovnega okolja temeljna obveznost delodajalca. Pri tem se delodajalec navedene obveznosti ne more razbremeniti tako, da strokovne naloge prenese na strokovnjaka ali zunanjo službo. Sam je odgovoren za izbiro ukrepov, organizacijo in zagotavljanje materialnih sredstev. Z namenom zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja je zakonodajalec tudi določil, da je delodajalec odškodninsko odgovoren za škodo, ki delavcu nastane pri delu ali v zvezi z delom, vključno z nesrečami pri delu.

Presoja Ustavnega sodišča

Nižji sodišči sta v obravnavanem primeru pojem delodajalca razlagali kot formalnega delodajalca, s katerim ima delavec sklenjeno pogodbo, in širše kot dejanskega delodajalca, ki neposredno organizira delo in zagotavlja varnost pri izvajanju dela. Po razlogovanju nižjih sodišč lahko za nesrečo pri delu v tujini odgovarja zgolj tisti dejanski delodajalec, ki organizira delo na gradbišču, ima neposredni nadzor nad delom delavca, tako da mu daje navodila za varno delo na delovišču ter ga opozori na nevarnosti pred začetkom dela. Ustavno sodišče je ugotovilo, da takšna razlaga izvzema formalnega delodajalca od odgovornosti za zagotavljanje varnega dela, kar je v nasprotju z določili ZDR-1 in ZVZD-1 ter ustavno zahtevo po zagotavljanju varnega delovnega okolja iz 66. člena Ustave. Takšna razlaga namreč omogoča, da se formalni delodajalec izogne odgovornosti, čeprav ima delavec z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Skladno z navedenim je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da mora formalni delodajalec izpolnjevati obveznosti glede varnosti in zdravja delavcev, ne glede na svojo fizično prisotnost na delovišču. Ker sta v konkretnem primeru nižji sodišči kršili delavčevo pravico iz 66. člena Ustave, je Ustavno sodišče razveljavilo izpodbijani sodbi in zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

Več informacij in pravno svetovanje

Odvetniška pisarna Križanec & Partnerji iz Ljubljane ima bogate izkušnje na področju delovnopravne zakonodaje. Naši odvetniki nudijo strokovno svetovanje in pravno zastopanje delodajalcev in delavcev v vseh delovnopravnih postopkih. Za dodatne informacije in pravno svetovanje v zvezi z vprašanji s področja delovnopravne zakonodaje se lahko obrnete na naše strokovnjake za delovno pravo, odvetnika Dinarja Rahmatullina in odvetnico Janjo Končan. Prav tako vas vabimo, da si na naši spletni strani preberete ključne spremembe, ki jih je prinesla zadnja novela ZDR-1, vključno s pomembnimi spremembami pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov.

Copyright © 2024 Križanec & Partnerji